Velg en side

Møtet var i regi av Røyken RK og temaet var “Sivilforsvaret i en endret verden” ved sjef

for Buskerud sivilforsvarsdistrikt Johan Audestad. Han ble introdusert av President Hans Frivold fra Røyken RK.

Innlegget ga et nyttig og interessant innblikk i en organisasjon som har sine oppgaver  som en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene ved håndtering av uønskede hendelser og er en viktig aktør i den norske redningstjenesten og i det daglige samfunns- sikkerhetsarbeidet. Sivilforsvaret ivaretar også befolkningens behov for beskyttelse i tilfelle krig og er beskyttet av Genevkonvensjonen.

Sivilforsvaret er underlagt Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap(DSB) som igjen er underlagt Justis- og Beredskapsdepartementet –

  • har kompetanse, er organisert og utstyrt for å gi operativ støtte til nød- og beredskapsetatene
  • gir opplæring innen beredskap og redning for egne mannskaper og andre beredskaps-aktører
  • inngår i atomulykkesberedskapen, og utgjør en viktig del av landets målenettverk
  • driver en landsomfattende tjeneste for varsling av befolkningen ved overhengende fare
  • ivaretar viktige oppgaver i tilfelle krig
  • forvalter på vegne av DSB konsepter for hjelpearbeid ved humanitære katastrofer i andre land

Sivilforsvaret har en styrke på 8.000 tjenestedyktige fordelt på 20 distrikter, ett beredskaps- og kompetansesenter og ett sentrallager.

Møtet var godt besøkt med medlemmer fra alle region 4 klubber. Vi var representert med 6 medlemmer.

Møtet ble åpnet og avsluttet av AG Torbjørg Hogsnes.

RD