Velg en side

Asker Rotary 60 år: 1955 – 2015

Forord av presidenten

ToneSkodvinDette skriftet er laget til markeringen av Asker Rotarys 60 år. Klubbens medlemmer har møttes ukentlig i alle disse årene og har delt yrkeserfaringer, samarbeid om felles prosjekter og utviklet vennskap på tvers av yrkesgrupper, alder og kjønn. Dette fellesskapet har bidratt til å videreutvikle lokale og internasjonale prosjekter, og til å støtte tiltak i lokalsamfunnet vårt.   En rotaryklubb er en del av en verdensomfattende bevegelse som i 2015 har eksistert i 110 år. I den forstand tilhører Asker Rotary et nasjonalt og internasjonalt fellesskap der hovedideen er å skape nettverk mellom ulike yrker og utdanning. Etikk i yrkeslivet er et bærende element i dette nettverket og innsatsen er på tvers av yrker, landegrenser, kultur, religion, kjønn og alder.   Rotary er også engasjert i veldedig arbeid og prosjektet «End Polio Now» er verdensomfattende og det mest kjente. Rotarianere er med rette stolte av å ha bidratt vesentlig til at denne alvorlige sykdommen er på retur, og forhåpentligvis snart utryddet på verdensbasis.   Motto til verdenspresidenten i Rotary International Gary Huang i jubileumsåret «Light Up Rotary» er en oppfordring til å spre kunnskapen om Rotarybevegelsen til resten av samfunnet.   På lokalt nivå er de ukentlige møtene med foredrag fra mange ulike samfunnsområder et viktig bidrag til vennskap og fellesskap for klubbens medlemmer. Alle Rotarys oppgaver driftes på omgang, noe som bidrar til at medlemmene får nærhet til klubbens prioriteringer og utvikling. Vi har chartret oppstarten av de to andre rotaryklubbene i Asker og ønsker flere interesserte velkomne på våre mandagsmøter!   Tusen takk til de som har bidratt til å lage jubileumsskriftet som er en oppfølging av tidligere markeringer og et av klubbens bidrag til å «Light Up Rotary» .   Tone Skodvin

Styret i jubileumsåret
President Tone Skodvin
Innkommende president Rolv Dale
Past president Glenn Gabrielsen
Sekretær Per-Olav Opdahl
Kasserer Harald Gløersen
Komitéledere og styremedlemmer:
Klubbkomité Inger Fevang
Yrkeskomité Njål Andersen
Samfunnskomité Bjørn Stolpestad
Programkomite Are Langmoen
Internasjonalkomité Trond Rekkedal
Medlem/klassifikasjonskomité Rolv Dale
Fest- og seremonikomité Per Eckhoff
IT-ansvarlig Njål Andersen
PR Lars Bull
Asker Rotary Klubb - oppstart

Bærum Rotary Klubb var ni måneder gammel da dens president, lektor Aasmund Midttun, tok initiativ til å danne en Rotaryklubb i Asker. Kallskapellan Per Vale, som var Midttuns svoger, tok kontakt med overlege Harald Frøshaug, kommuneingeniør Erik Bergh og rektor Haakon Holmboe og redegjorde for Bærum Rotary Klubbs initiativ. De fikk den første orienteringen om Rotary i et møte 26. november 1954 med Midttun og arkitekt Hart K. Munthe. Munthe hadde vært fadder ved starten av Bærum Rotary Klubb. Møtet førte til at de fire fra Asker ble enige om å forsøke å danne en Rotaryklubb i hjemkommunen. Det ble deretter holdt møter hver mandag på kommuneingeniør Berghs kontor. Fra og med 3. januar 1955 ble møtene holdt i Nordgård pensjonat i Askerveien, og uken etter var medlemstallet steget til 11.

 

Medlemskap i Rotary International

Møtet mandag den 21. mars 1955 ble arrangert som et festmøte med damer på Leangkollen. Som gjester deltok presidenten i Bærum Rotary Klubb, Aasmund Midttun og arkitekt Hart K. Munthe. Hedersgjesten var guvernøren Christian Lindboe som holdt en inspirerende tale om Rotary. I løpet av møtet ble det vedtatt at klubben skulle søke om opptak i Rotary Internasjonal, og den formelle søknaden ble sendt samme uke.

Charter til Asker Rotary Klubb

Asker Rotary Klubb fikk sitt charter den 15. april 1955. Ved starten hadde klubben 23 medlemmer.

Chartermedlemmer:
Bakermester Johan Johansen
Billedhugger Dyre Vaa
Byggmester Birger Hvesser
Driftsingeniør Christian Giertsen
Fabrikkeier Ragnar Natvig
Fiskeriinspektør Johakim Harstad
Gartner Oddmund Møgedal
Gårdsbestyrer Ola Wold
Hagebruker Alf Østby
Kallskapellan Per Vale (Isaksen)
Kjøpmann Knut Nilsen
Kjøpmann Nils Holmen
Kommuneingeniør Erik Bergh
Malermester Leif Kristensen
Overgartner Fridtjof Larsson
Overingeniør Sivert Istad
Overlege Harald Frøshaug
Overlege Nils Johannessen
Politibetjent Kristian Henriksen
Skoleinspektør Sverre Løfsgaard
Sosialsjef Rolf Biseth
Telegrafbestyrer Alf Billing
Veterinær Arne Helgebostad

 

Klubbens første styre:

Klubbens første styre:
Per Vale (Isaksen), president
Harald Frøshaug, visepresident
Sivert Istad, sekretær
Rolf Biseth, kasserer
Erik Bergh, seremonimester
Oddmund Møgedal

Charterfesten 23. mai 1955

Charterfesten ble holdt på Strand Restaurant i Bærum. Som gjester deltok guvernør Christian Lindboe, samt en rekke av fadderklubbens medlemmer med president Aasmund Midttun i spissen. Blant de overrakte gavene var en møteklokke fra Bærum Rotaryklubb og en gjestebok fra Oslo Rotary Klubb. Begge er fortsatt i bruk.

Møtelokaler

Klubbmøtene fortsatte i Nordgård Pensjonat til september 1963. Da flyttet vi møtene til formannskapssalen på Venskaben, hvor vi var i 19 år. Da medlemstallet fortsatte å øke var det behov for større lokaler og vi fikk disponere festsalen i det nye Samfunns-huset til møtelokale i 10 år. Deretter flyttet vi tilbake til Venskaben, hvor vi fikk disponere storsalen. Fra sommeren 1994 fortsatte klubbmøtene på Varden i Asker sentrum. I 2002 ble Varden revet for å gjøre plass til et nytt kulturhus i Asker. Nok en gang måtte vi finne et nytt lokale til våre klubbmøter. Valget falt på Vettre hotell.

Medlemsutvikling

 

Ved chartringen i 1955 var det 23 medlemmer. De følgende tiårsperiodene økte medlemsantallet til 33 i 1965, 43 i 1975, 49 i 1985 og 54 i 1995. Det hittil høyeste medlemstall var pr. 1. juli 1999. Da var vi 66 medlemmer. Ved 50-årsjubileet var antall medlemmer 51, med en gjennomsnittsalder på 61 år, og ved 60-årsjubileet er antall medlemmer 58 og gjennomsnittsalderen er 64 år. Figuren viser alderssammensetningen våren 2015.

 

Figur fra sekretæren, medlemskapsutvikling og aldersfordeling

 

Høsten 1995 ble det foretatt en spørreundersøkelse blant medlemmene hvor blant annet holdningen til kvinnelige medlemmer ble tatt opp. Et flertall av medlemmene (61 %) stilte seg positivt til dette. Det gikk enda et par år før saken var moden, og i 1997 ble de første kvinnene tatt opp i klubben. I 2015 er 10 av medlemmene kvinner hvorav én klubbens president.

Medlemmer ved 60-års jubileet

Ny navneoversikt

 

Nye Rotaryklubber i Asker

Vår klubb har tatt initiativet til å danne to nye Rotaryklubber i Asker. Den første, Skaugum Rotary Klubb, som Siver Istad var fadder til, fikk sitt charter 21. januar 1971. Den andre, Nesbru Rotary Klubb, fikk sitt charter 21. juni 1978 og hadde Knut Apesland som fadder.

De tre Asker-klubbene har i 2015 et samlet medlemstall på ca 140.

Æresmedlemmer

På 1960-70 tallet hadde klubben tre æresmedlemmer: billedhugger Dyre Vaa, forfatter Johan Bojer og sokneprest Gunnar Thoresen. I år 2000 ble Per Eivind Fossum og Leif Kristensen utnevnt til æresmedlemmer. I 2005 ble Tore Sigernes utnevnt til æresmedlem.

Paul Harris Fellows

Paul Harris Fellow er en utmerkelse som blir gitt til en person som i sitt virke lever opp til Rotarys ideal; Service above self. Følgende medlemmer er utnevnt til Paul Harris Fellows:

1988 Gunnar Andreassen
1992 Leif Kristensen, Tore Sigernes og Tor Solheim,
1994 Per E. Fossum
1995 Per Vale (Isaksen)
2003 Per Chr. Blichfeldt og Knut Apesland (sistnevnte utnevnt av Nesbru Rotary Klubb).
2005 ble prest Helge Ruud utnevnt for sitt arbeid som gateprest for Varmestua i Asker.
2013 Anders Hammer

 

Distriktsarrangementer

Distriktsforum 2310 ble arrangert av Asker Rotary Klubb den 27.mai 1978 på Elektrisk Bureau på Billingstad.

I 1999 hadde Asker Rotary Klubb igjen hovedansvaret for opplegget og gjennomføringen av distriktsamlingen. Arrangementet ble avviklet den 17. april med god støtte fra Nesbru- og Skaugum RK, og 373 rotarianere deltok.

Overskuddet fra arrangementet ble fordelt til samfunnsprosjekter i de tre Askerklubbene. Det største bidraget, kr. 60.000, gikk til Kirkens felttjeneste – varmestua.

Aktiviteter og prosjekter
Klubbmøtene holdes hver mandag fra kl. 18.15 til 19.30 og består av aktuelle klubbsaker, et 3-minutters innlegg ved et av medlemmene samt et hovedforedrag av eksterne eller interne krefter. Foredragsholderen er ofte en ledende person innen sitt fagområde og mange foredrag fører til interessante diskusjoner. Nye medlemmers egoforedrag imøtesees med særlig interesse, fordi det er den beste innfallsporten til nærmere bekjentskap. Med så stor spredning i medlemmenes alder har det flere ganger også vært praktisert at eldre medlemmer presenterer en oppdatert kortvariant av sitt egoforedrag. Hvert år benyttes et par av klubbmøtene til bedriftsbesøk som gir verdifull kunnskap om forskjellige virksomheter innen den private og offentlig sektor. Rotaryklubbene i Asker har om sommeren gått sammen om møtearrangementer, og i de senere år har sommerprogrammet også omfattet klubbene Hurum, Røyken og Raukvin. Et Intercitymøte som er felles for alle klubbene er avholdt hvert rotaryår. I tillegg har Asker Rotary Klubb gjennom årene hatt sosiale arrangementer gjerne med ektefeller, og en del av disse er blitt hyggelige tradisjoner, slik som vinaftener med kåseri av en vinekspert, torskeaften, rakfiskaften, teaterkvelder samt sommerfest med utdeling av Ungdomsprisen. Klubbens 25- og 40-års jubileum ble behørig feiret på henholdsvis Vettre Hotell og i Samfunnsalen på Trekanten. Klubbens 50-årsjubileum sammenfalt med RIs 100-årsjubileum. Dette jubileet ble feiret på Leangkollen hotell 16. april 2005. Blant gjestene var Askers ordfører, distriktsguvernøren, presidentene fra Bærum, Nesbru og Skaugum Rotaryklubb, samt vår første president Per Vale. Det ble laget jubileumsskrifter til de ulike jubileene og vi har tillatt oss å benytte en vesentlig del av stoffet fra disse i denne utgaven.

 

Bilder fra 50-årsjubileet
[metaslider id=119]

Klubben har vært engasjert i mange sosiale prosjekter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Støtte til Kofoedskolen i Oslo som ble innvidd i 1957. Støtte til Hjemmet for døve på Nordstrand i 1972. I 1980-årene bidro klubben med økonomisk og praktisk hjelp til Asker Helsesportsenter’s padleaktivitet for funksjonshemmede ved Ulvenvannet. Klubben hadde i flere perioder faste hyggekvelder med underholdning på aldershjemmene i Asker, og vi har stilt med foredragsholdere til arrangementer ved Asker eldresenter.

Ungdomsprisen

I 1968 ble det innstiftet en ærespris som årlig skulle utdeles til personer som hadde lagt ned et stort engasjement og arbeid for ungdom i frivillige organisasjoner. Prisen består av et gravert sølvfat og et diplom og overrekkes på sommerfesten. Følgende har mottatt prisen:

1968/69 Christian Jacobsen, Asker skiklubb
1971/72 Marie og Ragnar Bang, KFUM
1972/73 Fru Servan(sen) og Alf Sole, Asker hjelpekorps
1979/80 Jan Mathiessen, Børsholmen
1981/82 Karl Løssnæs, ungdomsarbeid i Holmen
1982/83 Ole Brenna
1983/84 Reidar Oftebro, Holmen IL
1984/85 Ragnar Simonsen, speiderarbeid
1986/87 Astri og Erling Servan, kristelig ungdomsarbeid
1987/88 Per Muren, speiderarbeid
1988/89 Berit og Thorvald Larsen, Asker skiklubb
1989/90 Bjørn Swanstrøm, Asker jeger og fiskeforening
1990/91 Øystein Øverby, Heggedal idrettslag
1991/92 Roelf Iuell, svømming
1992/93 Reidar Skorpen, Asker basket klubb
1993/94 Astrid Guttormsen , kordirigent
1994/95 Thoralf Dehli , konfirmant-arbeid
1995/96 Bente Bjanes, Asker turnforening
1996/97 Per R. Eek, Holmen IF
1997/98 Brit Skahjem, Asker helsesportlag
1998/99 Arnfinn Marsteinstredet, Asker skøyteklubb
1999/00 Ellinor Allergoth, Asker turnforening
2000/01 May Christoffersen, langrennstrening
2001/02 Annelene Sett Gjessing, teateraktivitet for barn og unge
2002/03 Synnøve Sogge, skolerevy Asker videregående skole
2003/04 Trond Børresen, speiderarbeid
2004/05 Ditlef Christiansen, Asker Seilforening
2005/06 Judith Fosse, Asker Skiklubb håndball
2006/07 Anne Kristin og Bjarne Budal, Frisk alpin
2007/08 Svein Kristian Tjelle, Asker skiklubb, fotball
2008/09 Ericka Schwarz, flyktningearbeid
2009/10 Knut Støle Hanssen, speiderarbeid
2010/11 Stein Ridder-Nilelsen, Asker Skiklubb, fotball
2011/12 Holm Holmsen, Holmentroll
2012/13 Espen Jahren, Asker Skiklubb, friidrett
2013/14 Anders Østeby, speiderarbeid

Jazzkonserter med Magnolia Jazzband ble arrangert i Østenstad kirke i perioden 1994 – 1998. Overskuddet ble gitt til Asker Røde Kors Hjelpekorps, Venner av Bærum Sykehus, Kirkens felttjeneste – Varmestua og Asker Helsesportlag. Maudprosjektet:I 2001 startet vi et samarbeidsprosjekt med Asker museum om opprettelsen av et Maud-museum i Vollen. Utstillingen, som ble åpnet våren 2002, viser bl.a. en modell av båten, bilder fra dens ferder og autentiske møbler. Utstillingen og en film om Maud-ferdene ble vist under åpningen av Askers ny kulturhus høsten 2004.

Nåværende prosjekter

 

Julebesøk

Inntil julen 2000 besøkte klubbens medlemmer kommunens aldersboliger for å overbringe en julehilsen i form av blomster og lys. De senere årene har vi konsentrert oss om etterlatte etter medlemmer og medlemmer som har behov for en oppmerksomhet. Vi har i mange år finansiert innkjøp av 50 -70 julepakker til vanskeligstilte mennesker i Asker. Disse blir fordelt av Kirkens Felttjeneste.

Klubben tok initiativ til et prosjekt med formål å skilte bygninger og steder av lokalhistorisk interesse i Asker sentrum.

I samarbeid med Asker kommune, Asker Museum, Alf Andersen og Jon Stenseng ble 8 skilt lagd og montert høsten 2003, og ytterligere to skilt be satt opp i 2008. Tre nye skilt skal settes opp i forbindelse med jubileet i 2015. De første skiltene:

Asker Apotek
Asker Rotary Klubbs Skiltprosjekt – Asker Sentrum
Asker Sparebank
Den Gamle Meierigården – Bankgata
Den Gamle Sentrumsgården
Langgården
Tandberggården
Tesalonghagen (Den Gamle Berggården)
Venskaben

Av de planlagte 10 skiltene fra 2003 ble TREKANTEN erstattet med KARL NILSENS PLASS, mens KAFÉ VARDEN, som ble revet i 2003, får sitt skilt først i 2015. HASSELBAKKEN kom også til i 2008. I 2015 planlegges tre nye skilt: KAFÉ VARDEN, GALLERI TRAFO og ØSTRE ASKER GÅRD. Les mer om prosjektet på prosjektsidene Bofellesskapene i Asker I 2004 ble det etablert kontakt med Bofellesskapet på Høn, der det bodde enslige mindreårige flyktninger som hadde fått opphold i Asker. Ønsket var å bidra til bedre integrering, og samarbeidet startet med leksehjelp og innsamling av fritidsutstyr, PC-utstyr og sykler. Etterhvert ble det en årlig tradisjon å invitere beboerne på turer, gjerne i samarbeid med DNT og Asker Turlag. Turene har gått til Blefjell, Rallarvegen, Besseggen, Snøhetta, Gaustatoppen og Vestmarka. Det er nå fire bofellesskap i Asker og ungdommene der inviteres også med på yrkesmessen og til Semiaden. Hjelp til Kosovo Klubben har i de senere år bidratt til transport av utstyr til nødlidende i Kosovo og Makedonia, og har også bidratt økonomisk til prosjektet ”Water and Sanitation for Schools in Kosovo” Semiaden Skaugum Rotary har i samarbeid med NaKuHel arrangert Semiaden, en årlig familieopplevelse rundt Semsvannet. ARK har siden 2012 deltatt i planleggingen og gjennomføringen av arrangementet sammen med flere Rotaryklubber, og det er etterhvert blitt et av de største Rotaryarrangementer i landet.

Prosjekter rettet mot ungdom:

Yrkesveiledning ved Asker videregående skole

Hvert år siden 1963 har vi i samarbeid med skolens ansatte arrangert yrkesveiledning for elevene fra Asker videregående skole. Elever fra andre videregående skoler og 10. klassingene fra ungdomsskolene i Asker blir også invitert.

Bilder fra yrkesveiledningen 2015

[metaslider id=491] Veiledningen blir gitt av klubbens medlemmer og av informanter fra yrker og utdannelsesinstitusjoner som ikke er representert i klubben. Elevene får her anledning til snakke direkte med yrkesutøvere fra et bredt spekter av yrker. Oppslutningen har de fleste årene vært meget bra.

 

 

RYLA-seminar

Rotary Youth Leadership Award er et lederseminar for ungdom i alderen 19 -24 år. Vi har hatt en til to ungdommer med på de årlige seminarene. Alle deltagere har gitt uttrykk for at seminarene har vært meget utbytterike, både faglig og sosialt. Elevprisen I 1972 ble det innstiftet en ærespris som skulle gå til den elev ved Asker Yrkesskole (nå Bleiker videregående skole) som hadde hatt den største utviklingen både faglig og menneskelig gjennom skoleåret. Diplom og en sjekk blir overlevert prisvinneren på siste skoledag før sommeren.

4.4 Internasjonal innsats og prosjekter

Rotary’s internasjonale arbeid omfatter både humanitær virksomhet og en rekke progra

mmer og opplegg for bl.a. stipendier og utveksling av enkeltpersoner og grupper.PolioPlus – End Polio Now

ThisClose

PolioPlus var primært et vaksinasjons-program mot poliomyelitt som i perioder også har omfattet tiltak mot meslinger, stivkrampe, difteri, kikhoste og tuberkulose. Intensjonen var å utrydde poliomyelitt innen 2005. I rotaryårene 1987-89 deltok vi i dette Rotary Foundation-prosjektet, som innbrakte 250 millioner US-dollar. For å sikre den endelige bekjempelsen av poliomyelitt, ble verdens rotarianere bedt om å bidra med kr. 500 hver til den siste vaksinasjonsrunden i 2003. Vår klubb var raskt ute med overføre kr. 27.000 til prosjektet. Prosjektet er videreført med ulike ordninger siden det fortsatt mangler noe før målet er nådd.

Ungdomsutveksling

Vi har gjennom flere år gitt betydelige beløp (kr.100 per medlem) til Rotary Foundation. Midlene brukes til stipendier for ungdom fra alle kanter av verden og skal brukes til videregående studier i andre land. Formålet er å fremme internasjonal forståelse og fred. I pinsen 1972 var vi vertskap for 7 ungdommer fra USA. I 1975 arrangerte vi sammen med Rotaryklubbene i Fredrikstad og Hamar en tre ukers sommerleir for 8 ungdommer fra europeiske land. Deltagerne bodde 10 av dagene hos noen av våre medlemmer. Sommeren 1977 hadde vi et lignende arrangement for 7 ungdommer. I 1978 tok vi imot en ungdom fra New Zealand, og skaffet ham arbeid her. En Asker-ungdom fikk et tilsvarende opphold på New Zealand. Det store Rotary Foundation stipendiet på kr. 30.000 ble tildelt en Asker-ungdom til et års studieopphold i USA. Georgiastipendiet, som gis av Rotarianere i Georgia, USA, er mottatt av 6 ungdommer fra Asker. I 1983 var klubben vertskap for en student fra Den internasjonale sommerskolen i Oslo under et tidagers besøk i Asker. I 1985 var det ”reunion” i Asker for fire av ungdommene fra sommerskolen i 1975 og vi var vertsklubb. Vi har vært vertsklubb for to gutter og en jente fra USA i henholdsvis skoleåret 1985-86, 1991-92 og 2002/03 Asker og Nesbru Rotary Klubb samarbeidet om et toårig utvekslings- program for en student fra Litauen (1996-98). Asker Rotary Klubb var vertskap det andre skoleåret. Vår klubb hadde en utvekslingsstudent i USA både i skoleåret 1993/94 og 2001/02.

Jubileumsprosjektet 1980

I forbindelse med klubbens 25-års jubileum ble en fiskerimedarbeider fra Mosambique invitert til et fire ukers studieopphold i Norge. NORAD var behjelpelig med finansieringen.

Estlandsprosjektet 1992

I 1992 var klubben vertskap for syv bedriftsledere fra Estland i to uker. Hensikten med besøket var å gi gjestene innsikt i virksomheten i norske bedrifter. Prosjektet ble støttet av Utenriks- departementet og Asker Kommune.

GSE – Group Study Exchange

Sommeren 1996 var klubben i 3 dager vertskap for en studiegruppe på fem personer fra Tasmania. I tillegg sponset klubben ett av medlemmene i den norske studiegruppen som besøkte Tasmania.

Organisasjonsform

 

En ny organisasjonsmodell ble gjennomført fra rotaryåret 1992/93. Den brakte klubbens komitéstruktur mer i samsvar med RI’s retningslinjer. Dette innebar en utvidelse av styret og etablering av en valgkomité som består av inneværende års president samt de to foregående.
Nye vedtekter for Asker Rotary Klubb ble vedtatt 8. november 1999.
RI endret igjen sin organisasjonsmodell i 2008 og det ble gjort tilpasninger i klubbens organisering. Ny versjon av vedtektene ble vedtatt 3.12.2012.

Klubben presidenter

1955/56 Per Vale
1956/57 Harald Frøshaug
1957/58 Nils B. Johannessen
1958/59 Erik Bergh
1959/60 Einar Høstmark
1960/61 Sivert Istad
1961/62 Sverre Løfsgaard
1962/63 Ragnvald Solheim
1963/64 Joakim Harstad
1964/65 Aage Sundby
1965/66 Johan Johansen
1966/67 Arne Helgebostad
1967/68 Leif Kristensen
1968/69 Kristian Henriksen
1969/70 Nils Holmen
1970/71 Gudbrand Merckoll
1971/72 Tor Solheim
1972/73 Per E. Fossum
1973/74 Lars Gjul
1974/75 Knut Poverud
1975/76 Per Gundhus
1976/77 Gunnar Andreassen
1977/78 Tore Sigernes
1978/79 Ole Søbstad
1979/80 Knut Apesland
1980/81 Jakob Shetelig
1981/82 Bror Mauritz-Hansen
1982/83 Sigurd Pettersen
1983/84 Jan P. Jansen
1984/85 Arne G. Hanserud
1985/86 Jørgen Nygaard
1986/87 Rolv Birketvedt
1987/88 Thormod Rafgård
1988/89 Erik Jarve
1989/90 Jens-Fredrrik Sørlie
1990/91 Terje Reinertsen
1991/92 Martin Sæter
1992/93 Leif Kåre Olaussen
1993/94 Per Chr. Blichfeldt
1995/96 Kristian Bade
1996/97 Harald Nordberg
1997/98 Ole Børre Lilleengen
1998/99 Nils Otto Holmen
1999/00 Jo Langmoen
2000/01 Erik Halmrast
2001/02 Harald Gløersen
2002/03 Per Søilen
2003/04 Anders Hammer
2004/05 Lisbet Iuell Dahl
2005/06 Jonny Nauste
2006/07 Are Langmoen
2007/08 Tor Eivind Jensen
2008/09 Eldbjørg Nåheim Eien
2009/10 Erik Roede
2010/11 Bjørn Stolpestad
2011/12 Inger Fevang
2012/13 Tore Skedsmo
2013/14 Glenn Gabrielsen
2014/15 Tone Skodvin
Komitéene og deres oppgaver:

Yrkeskomitéen

 • Arbeide for forståelse for etikk i privat- og yrkesliv
 • Velger 2 deltagere til RYLA-seminaret
 • Gjennomfører yrkesorienteringen sammen med Asker Videregående Skole
 • Utdeling av ARKs pris for mest fremgangsrike elev på Bleiker vgs
 • Arrangerer bedriftsbesøk

Samfunnskomitéen

 • Søke å virkeliggjøre Rotarys ideer i privatliv, yrkesliv og som samfunnsborgere
 • Førjulsbesøk til personer med tidligere tilknytning til ARK
 • Utdeling av julepakker sammen med Kirkens Felttjeneste
 • Foredrag i Asker seniorsenter

Internasjonal komité

 • Å arbeide for internasjonal forståelse og fred gjennom vennskap over landegrenser mellom mennesker av alle grupper
 • Arbeide videre med integreringsprosjektet på Høn bofellesskap
 • Vinlotteri til inntekt for bofellesskapene
 • Aktivisere ungdomsarbeid i Rotary, utveksling, Camps, GSE mm

Programkomité

 • Sørge for utarbeidelse av gode programmer til møtene

Klassifikasjon- og medlemskapskomité

 • Overvåke at Rotarys klassifikasjonsprinsipp overholdes og at klubbens medlemmer utgjør et tverrsnitt av nærings- og samfunnslivet i Asker
 • Ajourføre klubbens klassifikasjonsoversikt
 • Fremme forslag til styret om min 5 % tilvekst av nye medlemmer – fortrinnsvis kvinner

Klubbkomité

 • Sørge for trivsel, kameratskap, klubbfølelse og utvikling av god rotaryånd
 • Gjøre det praktiske arbeidet ved møter og sammenkomster
 • Ta i mot gjester
 • Ta vare på hverandre som Rotarymedlemmer, herunder kontakte ved langtidsfravær
 • Samarbeide med komitéene for Klassifikasjon og fest-seremoni

Fest og seremonikomité
Ivareta klubbens sosiale liv ved å arrangere ulike sammenkomster, gjerne med feller.

 • Rakfisklag
 • Vinaften
 • Sommerfest
 • Evt teaterbesøk med mer