Velg en side

Rotarys formål er å fremme og styrke viljen til å gagne andre igjennom;

 • å utvikle vennskap som grunnlag for å gagne andre
 • å stille høye etiske krav i vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeid og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet
 • å gagne andre i privatliv, yrke og samfunnsliv
 • å arbeide for internasjonal forståelse, samhold og fred

Videre er Rotary Internationals motto «Service above self»

Mer konkret kan klubbens hovedmål og resultater oppsummeres som følger:

 • Antall medlemmer: Her var målsettingen 58 ved utgangen av perioden mot 56 ved starten. Her oppnådde vi 56 som et resultat av to dødsfall og to utmeldinger. Reidar Fossum, Georg Thommesen, Nils Wisløff og Kjell Erik Stensby ble registrert som nye medlemmer. Deltakelsen i de ordinære møtene har vært til dels, meget god.
 • Prosjekter: Klubben har hatt fokus på videreføring av rutinemessige prosjekter og ingen nye under planlegging og gjennomføring.
 • Profilering: Planen var en tydeligere profilering av våre engasjement i lokalmiljøet (Semiaden, Yrkesmessen), samt invitasjon av gjester til møtene. Gjestedeltakelsen har vært god mens den øvrige profileringen er fortsatt for «bleik».
 • Rotarys verdier: Disse er vel ivaretatt gjennom fokus på «klubbens indre liv», godt kameratskap, trivsel og god klubbdrift.
 • Presentasjon av klubben: Hjemmesiden er iht. målsettingene tilfredsstillende oppdatert. Aktiviteter ved bruk av sosiale medier er fraværende.
 • Distriktskonferansen: Vår målsetting var å delta med to medlemmer. Det ble påpekt at tallet her burde vært minimum 5. Vi deltok med 2.
 • The Rotary Foundation: Klubben deltar her iht. pålagte rutiner. Det forelå ingen planer om å søke prosjektmidler.
 • Ryla: Målsettingen var å delta på lederkurset med to, men vi klarte bare én.
 • Ungdomsutveksling: Her hadde vi ingen planer eller målsettinger.
 • Bistand fra Distriktet: Her hadde vi ønsker om innspill til bedre klubbdrift. Behov og aktiviteter ble ikke initiert i perioden verken fra klubben eller distriktet.

Presidentens hovedfokus:

Som det også fremgår av ovenstående måloppnåelser, har Presidenten i samråd med medlemmene, lagt sterk vekt på «klubbens indre liv» og videreføring av en god og trivelig drift. Vi har her oppnådd gode resultater gjennom uformelle møter, fokus på «klubbens indre liv» i styre- og peismøter, samt gode sosiale sammenkomster. Dessverre sviktet oppslutningen om sommerfesten, som måtte avlyses.

Styrets sammensetting:

Styret (registrert i Brønnøysund) har i perioden bestått av:

President: Bjørn Tangnes

Innkommende President: Fredrikke Hegnar von Ubisch

Past President: Per Fossum

Sekretær: Ivar Lindstad

Kasserer: Erik Roede

Komitélederne har deltatt/er innkalt til styremøtene, men ikke formelt, registrert i Brønnøysund som styremedlemmer.

Møtevirksomhet:

 • Det er gjennomført fem styremøter med 31 registrerte saker, samt ett peismøte med fokus på «klubbens indre liv».
 • Vi har vært representert i to regionmøter under ledelse av Assisterende Guvernør og to distriktsamlinger under ledelse av Guvernøren.
 • Noen (for få?) deltok i Intercitymøte i regi av Røyken og Raukvin Rotaryklubber.
 • Det er også gjennomført sommermøter i distriktet i samarbeid mellom klubbene i Asker, Røyken og Hurum. Dårlig oppslutning bør resultere i en vurdering om hensiktsmessigheten.

Bytte av møtested:

Endringer av rutiner og prissetting ved Thon Hotel Vettre, medførte at det ble aktuelt å vurdere et evt. bytte av møtelokale. En forholdsvis grundig prosess resulterte i at valget falt på Kulturhjørnet i Kulturhuset med virkning fra oppstart periode 2018-2019.

Semiaden 2017:

Semiaden vurderes til å være Norges største Rotaryarrangement med dugnadsinnsats fra ca. 80 Rotaryanere. Arrangementet rundt Semsvann gir et solid økonomisk bidrag til NaKuHel. Asker Rotary Klubb deltok her med 15-20 medlemmer og bekledde sentrale funksjoner som prosjektleder for hele arrangement (Pål Smits), lotteriansvarlig (Eldbjørg Eien) og mannskapsansvarlig (Bjørn Tangnes).

Avslutning:

Past President vil for egen del, benytte anledningen til å takke alle for et hyggelig og givende år. Spesielt takker jeg for mange positive tilbakemeldinger på mitt forsøk på å ta oppgaven som President på alvor, men på en uformell og humørfylt måte.

En spesiell takk også til komitélederne for selvgående «drift» og streben ette å nå våre mål. Det vises her til komiteenes årsrapporter.

Asker 1709 2018

Bjørn Tangnes

Past President