Velg en side

Sted: Kulturhjørnet Asker Sentrum,      Dato: 07.01 2019,       Tid: Kl. 19.30,          Tilstede:  Fredrikke Hegnar von Ubisch, Ivar Lindstad, Bjørn Tangnes, Per-Olav Opdahl, Erik Roede, Reidar Fossum, Kjell Erik Stensby, Geir Havnelid, Jens Fredrik Sørlie, Lisbeth I. Dahl, Bjørn Stolpestad, Annik A Austad.

Forfall: Pål Smits, Andes Mørdre

Sak 6. 18/19. Nytt prosjekt fra internasjonal komite

Sørlie redegjorde for notat fra komiteen som anbefaler at ARK deltar i Asker fotball herrer sitt prosjekt «Asker Heppe». Det er et integreringsprosjekt for unge innvandrere som utover det sportslige også  skal hjelpe ifbm skole jobb og på andre sosiale arenaer. Tor Eivind og Glenn har sagt seg villig til å delta i prosjektgruppe.

Vedtak:

ARK deltar i etableringsfasen av prosjektet med følgende føringer fra notatet:

ARK ønsker å bidra med fødselshjelp til prosjektet.  Det kan være generell rådgivning, hjelp til å utarbeide søknader, samt støtte og hjelp med å forespørre bedrifter og offentlige etater om finansiell støtte.  Kan hende kunne det munne ut i et Matching Grant prosjekt via Rotary Foundation.  Komiteen ønsker å avsette de midler som ligger i årets budsjett for internasjonal komite til prosjektet.

Kommer prosjektet opp og stå, ser komiteen dette som et langsiktig engasjement for foreløpig 3-5 år

Asker fotball herrer har også uttrykt ønske om hjelp til å kjøre og eventuelt ha tilsyn ved noen av arrangementene.

Her er det mye å ta tak i, men vi ser for oss et tilpasset engasjement fra klubbens side, som ikke er større enn klubben realistisk kan håndtere.

Sak. 7. 18/19. Yrkesmessen i ny drakt

Annik orienterte om radikal omlegging av yrkesmessen. Foregår nå i skoletiden og er obligatorisk for elevene. ARK sitt bidrag er å skaffe yrkesutøvere ønsket av skolen som orienterer roterende elevgrupper. Ca 14 yrkesutøvere er på plass (herunder pilot som planlegger helikopterlanding!).

Vedtak:

ARK gir gavekort på 200 kr til de som stiller opp og forteller om sitt yrke. Budsjettet justeres

Ønske om omtale i Budstikka, helst elevprodusert.

Sak 8. 18/19. Budsjett

Kasserer la frem budsjett for 2018/19 hvor inntekter/utgifter balanserte med hhv. kr 219 100/217 831. Opplyst at balansen er solid, ca kr 200 000 i banken.

Vedtak:

Budsjettpost ang yrkesmessen økes fra kr 1000 til kr 4000.

RYLA seminar for ungdom. Budsjettpost dobles fra kr 5500 til kr 11000 slik at Ark kan stille med to deltakere på RYLA seminar.

Forslag i budsjett om kr 30 000 Polio pluss godkjennes/opprettholdes.

Med henvisning til tidligere vedtak om å bidra til langsiktig finansiering av prosjekter i TRF (The Rotary Foundation), samt å opparbeide rett til midler fra fondet, bevilges ny budsjettpost på kr 30 000 som bidrag til TRF.  Ark sin balanse vil reduseres tilsvarende.

Sak 9. 18/19. Medlemsopptak

Vedtak:

Medlemskap tilbys Kiro Roskvist og Stian Roquist. Forelegges medlemsmøte som fastsatt i vedtektene.

Sak 10. 18/19.  Eventuelt

Vedtak:

Det blir ikke avholdt felles sommermøter inneværende år.

Vinlotteriet gir kun gevinst til personer som er til stede ved trekning på det aktuelle møtet.

Interne foredragsholdere honoreres med vinflaske likt med eksterne foredragsholdere.

Klubbkomiteen monterer skilt i  møtelokalene i samråd med utleier.

ARK dekker kasseres kontingent inneværende år

09.01 2019

Ivar Lindstad